2024 YILI MAYIS DÖNEMİ BOLU İLİ İL İÇİ YER DEĞİŞTİME SURETİYLE ATAMA KURASI SONUÇLARI
07 Mayıs 2024

2024 YILI MAYIS DÖNEMİ BOLU İLİ İL İÇİ YER DEĞİŞTİME SURETİYLE ATAMA KURASI İLAN METNİ

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık  hizmetleri sınıfı personel için Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge gereğince İlimizde 2024 yılı Mayıs dönemi İl İçi Atamaları yapılacaktır.

 1. Başvurular 22/04/2024 Pazartesi günü başlayıp, 29/04/2024 Pazartesi  günü saat 17:00’da sona erecektir.Müracaatlar personelin görev yaptığı birimlere, aşağıda ilan edilen münhal yerlerden oluşan tercihlerini gösterir Atama ve Nakil Talep Formu evrak kayıt birimlerine kayıt yaptırılarak gerçekleştirilecektir. Kuraya başvuran personelin Müracaatların yapıldığı Birimler müracaat evraklarını en geç 30/04/2024tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.
 2. Kurumundan üst yazısız olarak doğrudan müdürlüğümüze sunulan tayin talep dilekçeleri ile dilekçelerinde tarih, imza ve ilgili birim amirinin onayı gibi hususlarda eksiklik bulunan talep dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.
 4. Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 5. İl içi naklen atamaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilen Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelden ilan edilen unvan/branşlardaki personel müracaat edebilecektir.
 6. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY' si devam eden personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 7. 22/04/2024 tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli (657 DMK kapsamındaki 4/B’li olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 8. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi gereğince görev yapanlar ile bu kanuna tabi atanıp sözleşmeli statüde üç yıl çalışma süresini doldurarak; 657 Sayılı DMK’nın 4/A maddesine tabi ataması yapılanlardan bu statüde 1 yıl çalışma süresini tamamlamamış personelin (Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.) başvuruları kabul edilmeyecektir.
 9. Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
 10. Sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak çalışan personel 2024 yılı Mayıs dönemi il içi atama kurası için müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdire atamaları yapılmayacaktır.
 11. 663 sayılı KHK ile sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdire atamaları yapılmayacaktır.
 12. Kura son başvuru tarihi 22/04/2024 itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
 13. Bu kuraya Kadrosu Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan personel harici başvuramaz.
 14. Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 15. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için en son atandığı birimde 22/04/2024 tarihi itibariyle 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
 16. Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; 01.01.2024 tarihine göre hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen hizmet puanlarına ve tercihlerine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.  Hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının da aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan, hizmet süresinin de eşit olması halinde  eğitim durumuna bakılacak olup  öncelik Lisans mezunu olan sonra Ön lisans ve ortaöğretim şeklinde personelin atanması yapılacaktır.
 17. Bu atama dönemine müracaat eden personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler   02.05.2024 günü saat:17:00’akadar Müdürlüğümüze iptal başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 18. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 30 (otuz) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmaları, yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Bakanlığımız atama ve yer değiştirme mevzuatı gereği mazeret durumları hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile il içi atanma işlemlerinin yapılmamasına,
 19. Bu kurada yerleşip ataması yapılan personelin görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır. Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.
 20. Atanması yapılıp yasal süre içerisinde ayrılış yapmayan personelin atama kararları iptal edilecektir.
 21. Komisyonumuz kararlarına uygun hazırlanacak ilan metninin Müdürlüğümüz “www.boluism@saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilmesine ve personele duyurulmasına;

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan tüm personelimize tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.

 

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI MAYIS DÖNEMİ

İL İÇİ NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİTAKVİM

22 Nisan – 29 Nisan 2024

Tayin Talep Başvurularının Alınması

30.04.2024

Kurumlara yapılan Başvuruların Elden Sağlık Müdürlüğüne Teslimi

02 Mayıs – 03 Mayıs 2024

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Kontrolü

06 Mayıs – 07 Mayıs 2024

Atama Komisyonunun Toplanması, Alınan Kararların ve Sonuçlarının İlan Edilmesi

08 Mayıs – 10 Mayıs 2024

Alınan Kararlarla İlgili İtirazların Kabulü ve Değerlendirilmesi

13 Mayıs 2024

Kura sonuçlarının resmi internet adresinden duyurulması

 

ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU 2024.docx

Mayıs 2024 münhal kadrolar.pdf

2024 YILI MAYIS YERLEŞİM LİSTESİ