overlay

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı 2020 Dönemi Duyurusu

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programına 2020 Dönemi başvuruları başlamıştır.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı’na Saha Epidemiyoloğu olarak eğitilmek üzere önümüzdeki dönem için yeni kursiyerler alınacaktır. Katılmak isteyenler için başvurular başlamıştır. Başvuru için son tarih 30 Nisan 2020’dir.

1- TÜRKİYE SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı (TSESEP), iki yıl süreli standart ve sürekli bir eğitim programıdır. Bu eğitim; toplumun sağlık düzeyini korumak, geliştirmek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldırmak için gerekli araştırma ve müdahale çalışmalarını güvenilir bilimsel yöntemlerle yapabilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim programını tamamlayanlara Sağlık Bakanlığı tarafından saha epidemiyoloğu olarak sertifikalandırılır.
2- DÜNYADA SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMLARI HANGİ ÜLKELERDE VARDIR?
Dünyada ilk kez ABD’de başlayan saha epidemiyolojisi eğitimi halen Avrupa Birliği ülkeleri de dâhil olmak üzere 65’den fazla ülkede yapılmaktadır.
3- EĞİTİM PROGRAMI İLE NE AMAÇLANMAKTADIR?
Saha epidemiyolojisi eğitim programı; merkez ve il düzeyindeki sağlık kuruluşlarında uygulamalı olarak saha epidemiyolojisi eğitimi almış nitelikli sağlık personeli ile halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artıracak, karşılaşılan sorunların nedenlerini saptayarak etkili çözüm yollarını üretecek insan gücünü oluşturmayı amaçlamaktadır.
4- EĞİTİM PROGRAMI NELERİ KAPSAMAKTADIR?
Saha epidemiyolojisi; önemli sağlık sorunlarının sürveyansı ve araştırılması (örneğin salgın incelemesi), sağlık hizmetlerinin etkilerinin ölçülmesi ve sonuçlarının belirlenmesi, toplumsal müdahale programlarının değerlendirilmesi ve önceki yıllara ait veriler ve mevcut veriler kullanılarak ileriye yönelik halk sağlığı ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi unsurları kapsamaktadır.
5- EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER VARDIR?
Saha epidemiyolojisi eğitimi teorik olarak verilen giriş eğitimi, 7 modül eğitimi ile bu eğitimlerle ilgili pratiklerin yapılacağı saha uygulamalarından oluşmaktadır:
Giriş eğitimi: Dört hafta sürer. Katılımcıların temel epidemiyoloji, biyoistatistik ve temel bilgisayar kullanımı derslerinin işlendiği sınıf eğitimidir.
İleri Modül eğitimleri: Giriş eğitimini tamamlayan katılımcılar belirlenen konulardaki ileri modül eğitimine katılırlar. İleri modül eğitimleri teorik eğitimler olup her modül ortalama 1 hafta sürer. İleri modül eğitimleri 7 modül eğitiminden oluşur. Modül eğitimlerinde işlenecek ana konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir:
• İleri Veri Analizi ve Bilgisayar Kullanımı
• Saha Çalışmalarının Planlanması ve Yönetilmesi
• Bilimsel İletişim
• Önleme Etkililiği: Karar Analizi ve Ekonomik Değerlendirme
• Bilimsel Literatürün Eleştirel Değerlendirmesi
• Halk Sağlığı Acillerine Hazırlıklılık ve Epidemiyolojik Yanıt
• Erken Uyarı ve Cevap Sistemi
Saha uygulamaları: Giriş Eğitimini tamamlayan katılımcılar sahada uygulamalı eğitim
çalışmalarına başlarlar. Saha çalışmaları danışmanın denetimi ve rehberliği altında yapılır. Sahada
yapılacak uygulamalı eğitim çalışmaları başlıca salgın inceleme ve kontrol çalışmaları, sürveyans
analizi ve değerlendirme, epidemiyolojik araştırma planlama ve yapma, bilimsel sunum yapma ve
makale yazma ve eğitici olarak eğitimlerde görev alma gibi uygulamaları kapsamaktadır.
Teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayan katılımıcıların aşağıdaki yeterlilikleri kazanmaları
hedeflenmektedir:

Konu

Yeterlilik

Epidemiyolojik

Yöntemler

 

 Halk sağlığı programının yürütülmesini kolaylaştıracak çalışmalar yapmak için epidemiyolojik uygulamalar kullanmak.

 Salgınları incelemek ve müdahale için önerilerde bulunmak ve bunların etkisini izlemek.

 

Biyoistatistik

 

 Uygun istatistiksel yöntemler kullanarak epidemiyolojik veriyi analiz etmek.

 

Halk Sağlığı Sürveyansı

 

 Sürveyans sistemi analizi yapmak, sürveyansı değerlendirmek ve öneri geliştirmek.

 

Laboratuvar ve Biyogüvenlik

 

 Epidemiyolojik çalışmaları desteklemek amacıyla laboratuvar hizmetlerini doğru ve güvenli kullanmak.

 

İletişim

 

 Yayın, rapor, görüşme ve sunumlardan faydalanarak etkili iletişim tekniklerini uygulamak.

 

Bilgisayar Programları

 

 Halk sağlığı uygulamalarına özel bilgisayar programlarını kullanmak.

 

Yönetim ve Liderlik

 

 Saha çalışması yürütmek.

 Personeli ve kaynakları yönetmek.

 Bir epidemiyolojik çalışma sırasında oluşturulan ekipte ekip lideri özellikleriyle katkıda bulunmak.

 Bir epidemiyolojik çalışma sırasında oluşturulan ekipte ekip üyesi olarak katkıda bulunmak.

 

Koruma Etkililiği

 

 Ekonomik analiz için basit araçlar kullanmak.

 Ekonomik analizleri yorumlamak.

 


6- EĞİTİM KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Eğitim programına alınan kursiyerler 67 salgın incelemesi yapmıştır. Ayrıca kurumumuzda
yürütülen sürveyans programlarının değerlendirme ve geliştirilmesi için 27 sürveyans raporu
hazırlamış, 2’si TÜBİTAK Projesi olmak üzere toplam 15 epidemiyolojik araştırma planlamış ve
tamamlamışlardır. Uluslararası ve ulusal bilimsel kongre ve toplantılarda toplam 80 sunum
yapmışlardır.
7-SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİMİNİN GELECEĞİ İÇİN NELER
YAPILMAKTADIR?
Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı’nın ulusal sertifikasyon çalışmaları 2015 yılında
tamamlanmıştır. Türkiye Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı Sertifikalı Eğitim Alanı olarak
tescil edilmiştir.
Saha Epidemiyolojisi eğitim programı ile ilgili uluslararası düzeyde kabul edilecek
akreditasyon çalışmaları halen sürmektedir. TEPHINET olarak bilinen Uluslararası Epidemiyolojisi
Birliği’ne Türkiye Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı’nın üyeliği resmen kabul edilmiştir. Böylece
kursiyerlerin uluslararası tanınırlıkları da sağlanacaktır.
8-SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI ADAYLARI NASIL
BELİRLENMEKTEDİR?
Her yıl yeni kursiyerlerin katılması hedeflenen saha epidemiyolojisi eğitim programında,
adayların epidemiyoloji ve halk sağlığına olan ilgileri ve deneyimleri dikkate alınmakta,
epidemiyologlardan oluşan bir jüri tarafından belirlenen adaylarla mülakat yapılarak programa
katılacak aday adayları belirlenmektedir. Bu aday adayları içerisinden önerilen adayların listesi
makama sunulur.
9-PROGRAMA KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapan
hekimler, veteriner hekimler, diş hekimleri başvuruda bulunabilir. Saha epidemiyolojisi eğitim
programı iki yıl süreyle Ankara’da yapılacağı için başvuruda bulunan saha epidemiyolojisi aday
adaylarının bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Eğitim programına 31 Ağustos
2020 tarihine kadar devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olan kişiler başvurabilir.
Kursiyerler kurumlarının olurları da alınarak 2 yıl süre ile geçici görevle Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü’nde görevlendirilirler. Bu süre boyunca Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışırlar.
10-BAŞVURMAK İÇİN NE TÜR BELGELER GEREKMEKTEDİR?
a) Başvuru sahiplerinin Eğitim Programı’na başvurma nedenleri ve programı tamamladıktan sonra
gelecekte neler yapmayı planladıklarına dair yazılı açıklama (Ekteki Özgeçmiş Formunda yer
almaktadır) yapmaları gerekmektedir.
b) Ek’de verilen “Özgeçmiş Formu” doldurulmalıdır.
11- BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR?
Yukarıda belirtilen Özgeçmiş Formu doldurulduktan sonra, aday adayları, başvurularını en geç 30
Nisan 2020 tarihine kadar tarihinde Saat 18:00’de aşağıda verilen başvuru adresine elden ya
da kargo yoluyla ulaştırmış olmalıdır.
Başvuru adresi:
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genel Evrak
Sağlık Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi 06100 Sıhhiye ANKARA
(Genel Evrak Bölümü’ne teslim edilecektir)
Belgeler gönderildiğinde, belgelerin takibini kolaylaştırmak amacıyla Saha Epidemiyolojisi
Birimi’nin resmi e-posta adresine e-posta atılarak belgelerin gönderildiği başvuran aday tarafından
bildirilmelidir.
Bilgi için e-posta adresi:
Saha Epidemiyolojisi Birimi (Telefon: 0 312 565 5820
e posta: hsgm.sahaepi@saglik.gov.tr)
Başvurular için son tarih: 30 Nisan 2020 Saat 18:00 (Bu tarihten sonraki başvurular dikkate
alınmayacaktır).
Not: Başvuranlardan mülakata alınacaklara mülakat tarihleri e-posta ve resmi yazı ile
bildirilecektir. Mülakatlar Ankara’da yapılacak, Ankara dışından mülakat için davet edilen aday
adayları için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden görevlendirme onayları alınacaktır.


Özgeçmiş Formu.doc
Türkiye Saha Epidemi_Ustyazi