overlay

Tanım ve İlgili Mevzuat

İç Kontrol Sistemi

İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.İç kontrol, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir. Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir. 
İç Kontrol hakkında daha kapsamlı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Kamuda İç Kontrol

İyi yönetişim ilkesi çerçevesinde daha kaliteli kamu hizmetinin sağlanması amacıyla hesap verebilirliğin temini, saydamlığın geliştirilmesi, yönetsel esneklikler sağlanarak yetki ve sorumlulukların devri, sonuç odaklı yönetim ve bütçeleme anlayışı ile vatandaş beklentilerinin karşılanması ön plana çıkan unsurlardır.
Kamu İç Kontrol Rehberi için tıklayınız.

İç Kontrolün Önemi

Etkin, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri sayesinde riskler kontrol altında tutulabilecek, kurumun hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi sağlanabilecektir.

İç Kontrol Mevzuat

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

PDF Olarak Görüntüle

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

PDF Olarak Görüntüle

663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

PDF Olarak Görüntüle

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Web Sayfası Görüntüle

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Web Sayfası Görüntüle

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Web Sayfası Görüntüle

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Web Sayfası Görüntüle

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Web Sayfası Görüntüle

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Web Sayfası Görüntüle

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

PDF Olarak Görüntüle

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı - Genel Yazı

PDF Olarak Görüntüle

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı - Rehber

PDF Olarak Görüntüle

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı - Tablo

Excel Olarak İndir

Kamu İç Kontrol Rehberi

PDF Olarak Görüntüle

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Web Sayfası Görüntüle

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı (2017-2018)

Excel Olarak İndir

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2019-2020) Revize 2020

PDF_PIC.png

Stratejik Plan (2019 - 2023)

PDF_PIC.png